Skip links

“Waar wij alleen te klein voor zijn, dat doen we samen.”

Raiffeisen 1818-1888 – grondlegger coöperatief gedachtengoed

KIEN is geen bedrijf. KIEN is een coöperatie.

Scholen uit de regio Zuid Holland werken in coöperatief verband samen op het gebied van ICT in het onderwijs. Zo kun je kosten, kennis en expertise delen en gezamenlijk inzetten op innovatie. Samen bereik je namelijk meer. Daarom is ons motto: “Alleen ga je snel maar samen kom je verder”. Dit doen wij trouwens zonder winstoogmerk want we zijn van het onderwijs.

Voor en door het onderwijs

Sinds de oprichting in 2013, is coöperatie KIEN de betrouwbare partner voor ICT-diensten in alle sectoren van het onderwijs!

Wij begrijpen dat de informatievoorziening een belangrijke rol speelt in het onderwijs. Omdat wij van het onderwijs zijn, bieden wij innovatieve ICT-diensten die het onderwijsproces ondersteunen en verbeteren. Onze diensten omvatten onder meer cloud computing, netwerkbeheer, beveiligingsoplossingen, privacy & gegevensbescherming, professionalisering op het gebied van digitale vaardigheden, gezamenlijke inkoop IT-voorzieningen en nog veel meer.

We weten dat het beheer van ICT in het onderwijs veel uitdagingen met zich meebrengt. Ons ervaren team ondersteunt scholen en helpt bij het beheren van de ICT-infrastructuur. Wij bieden niet alleen uitstekende service en support, maar organiseren ook praktische trainingen en geven advies die aansluiten bij de schoolplannen.

Onze diensten zijn flexibel en schaalbaar, zodat ze mee kunnen groeien met de onderwijsinstelling en voldoen aan de toekomstige behoeften en aansluiten bij iedere schoolsector (ko, po, so, vo, mbo en hbo).

Of het nu gaat om hulp bij het beheren van het netwerk, het implementeren en gebruik van nieuwe software of het verbeteren van de beveiliging, coöperatie KIEN heeft de ervaring en het specialisme om te helpen.

We zijn trots op onze samenwerkingen en om bij te dragen om de onderwijsinstelling future proof te maken. Coöperatie KIEN is voor scholen een one-stop-shop waarin het complete IT-stuk wordt verzorgd vanuit een onderwijskundige invalshoek. Wij zijn de schakel tussen de scholen en de landelijke ICT-samenwerkingen (SIVON, SURF).

40
Medewerkers in dienst
9
Aangesloten leden
100
Locaties
27.000
Gebruikers
onze missie

Wij zijn KIEN, KIEN zijn wij

Wij hebben een heldere missie. Wij ondersteunen de scholen met ICT in hun onderwijsprocessen.

Binnen de coöperatie weten de scholen elkaar te vinden in gezamenlijke belangen. KIEN ICT biedt aansluiting op een veilige infrastructuur, gezamenlijke inkoop, informatiebeveiliging en ondersteuning dichtbij de gebruiker. KIEN Kennis ondersteunt scholen bij de persoonlijke ontwikkeling en professionalisering van hun medewerkers. Binnen KIEN Kennis krijgen alle medewerkers de ruimte om in diverse leervormen kennis en vaardigheden op te doen rondom digitale ontwikkelingen en het toepassen van digitaal lesmateriaal in de klas.

Door dit samen te doen verlagen we de toenemende meerkosten van ICT, zijn we als coöperatie minder kwetsbaar dan een individuele school en borgen we de kennis en kwaliteit. We brengen vraag en aanbod bij elkaar en nemen hierin een overzichtsrol voor de leden.

De coöperatie KIEN

Door het coöperatieve bestuursmodel, hebben de leden medezeggenschap en kunnen zij dus samen met de andere schoolbesturen meedenken over de richting die de scholen in de regio uit willen gaan als het gaat om een gezamenlijke ICT-infrastructuur, innovaties, (cyber) security, expertise, kennisdeling, ondersteuning, inkoop, kennisontwikkeling bij medewerkers en gegevensbescherming & privacy. Aansluiten bij coöperatie KIEN, betekent dus dat je mede aan het roer staat van de coöperatie en jouw stem telt. De belangrijkste kenmerken van een coöperatie:

  • Leden in plaats van aandeelhouders.
  • Leden hebben stemrecht binnen de coöperatie.
  • De Algemene Ledenvergadering zet de strategische koers uit.
  • Deze vergadering benoemt het bestuur dat ook uit leden bestaat.
  • Het bestuur richt de organisatie met en voor haar leden.

De uitvoering 

De uitvoering van de werkzaamheden voor de leden van coöperatie ligt bij KIEN. Vanuit onze centrale locatie in Dordrecht, werken zo’n 40 medewerkers. Ieder met een eigen specialisme en een sterke, vaak historische, binding met het onderwijs.

We beschikken over een goede kennismix, waardoor we zowel een brede als diepgaande blik hebben op ICT & het onderwijs.

Waarom samenwerken?

Uitdagingen op het gebied van de IT-infrastructuur, privacy, gegevensbescherming, scholing van medewerkers en cyberveiligheid dringen zich steeds nadrukkelijker op. Stuk voor stuk vraagstukken die vragen om een hoge mate van specialisme. Dat maakt het voor individuele scholen lastig maar gezamenlijk komen we daarin veel verder.

Wij bieden een gestandaardiseerde ICT-omgeving en ondersteunen kennisontwikkeling van digitale vaardigheden van medewerkers bij de leden.

Een vuistregel is dat 100% van de infrastructuur, identiteitsmanagement, beveiliging, beschikbaarheid en basis kennisaanbod voor elk lid hetzelfde is.

Daarnaast zal een lid altijd zijn eigen identiteit behouden, zijn eigen didactische keuzes kunnen maken en werken met elk willekeurig apparaat.

De basisdiensten kunnen schoolafhankelijk worden uitgebreid tegen kostprijs. Denk hierbij aan telefonie, camerabeheer, narrow casting, etc. Als het in het collectief past, dus voor meerdere scholen van toepassing is, dan kan door de ALV besloten worden om een dienst aan de basis toe te voegen.

Omdat alle onderwijssectoren binnen de coöperatie vertegenwoordigd zijn, kunnen we met elkaar leren over de ontwikkelingen op het gebied van ICT en ICT-vaardigheden die nodig zijn binnen het onderwijs of juist sector specifiek. Zonder dat dit ten koste gaat van de eigen schoolidentiteit.

Leden maken automatisch deel uit van de Algemene Ledenvergadering. Het hoogste orgaan binnen de coöperatie. Door deze deelname hebben de leden zeggenschap en geven sturing aan de koers die de coöperatie volgt.

Advies op maat bij het inrichten en implementeren van ICT-techniek en -kennisontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan MS 365, Multi-factor authenticatie, professionaliseren van medewerkers op het gebied van digitale geletterdheid of privacy en gegevensbescherming.

Met alle leden bij elkaar, hebben wij het volume van een universiteit. Dit levert schaalvoordeel op. Omdat KIEN een inbesteding is bij het lid, kunnen wij gezamenlijk inkopen en aanbestedingen namens onze leden uitvoeren. Hiermee nemen wij een stuk zorg en tijd weg bij de inkoopverantwoordelijken van de scholen.

Leden krijgen onbeperkt ondersteuning vanuit een eigen lokale support afdeling. Deze bestaat uit een helpdesk, field support, remote support en advanced support. We hanteren de stelregel dat wij binnen een half uur op een locatie aanwezig zijn in het geval van een storing of calamiteit. We werken niet met een strippenkaart en berekenen geen voorrijkosten. Onbeperkte ondersteuning is onderdeel van het lidmaatschap.

Alle medewerkers bij de leden hebben exclusief toegang tot het selfserviceportaal. Via dit portaal kunnen o.a. wijzigingen en problemen worden gemeld. Meldingen worden automatisch via een goedkeuringsproces met de ICT-verantwoordelijke binnen de school afgestemd. Dit zorgt voor aanzienlijk lagere werkbelasting.

Onze leden zijn vertegenwoordigd in de regio Drechtsteden. Daar is onze dienstverlening op aangepast. Wij zijn altijd in de buurt en staan binnen een half uur in het klaslokaal als dat nodig is. We werken regionaal en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen die zich in de regio afspelen. Wij werken graag met lokale dienstverleners, kennispartners, samenwerkingsverbanden, projectteams en andere initiatieven die betrekking hebben op ICT en het onderwijs.

Wij zijn namens onze leden, aangesloten bij landelijke initiatieven zoals SURF, MBO digitaal en SIVON. Wij nemen deel aan diverse landelijke werkgroepen en worden vaak om advies gevraagd. Onderhandelingen met Google, Microsoft of andere leveranciers over bijvoorbeeld de standaard ICT-inkoopvoorwaarden of het veiligstellen van de privacy of persoonsgegevens volgen wij dan ook op de voet.

Breedbandige glasvezelverbindingen zijn noodzakelijk om goed onderwijs met ICT te kunnen geven. De afhankelijkheid van het onderwijs is hierbij groot. De leden van KIEN maken gebruik van het regionale glasvezelnetwerk van Breedband Drechtsteden Groep (BDG). Het netwerk is volledig in eigendom van BDG en bedient op dit moment de regio Barendrecht – Drechtsteden – Gorinchem – Leerdam. Het netwerk zorgt voor snelle en betrouwbare verbindingen tussen verschillende locaties (1 Gb en hoger) en een hoogwaardige synchrone 1:1 internet verbinding.

KIEN is lid van het RIPE NCC en heeft daardoor de status van internet service provider. KIEN is tevens onderwijs servicepunt van de coöperatie Surf en SIVON. Hierdoor kan KIEN internettoegang en –diensten verzorgen voor haar leden.

Digital Mainport Drechtsteden (DMD) is belangrijk programma binnen de innovatie roadmap van de Regiodeal Drechtsteden en Gorinchem. Het is een platform dat staat voor regie en veilige regionale data-uitwisseling. Zo creëren we een plek waar iedereen snel en makkelijk kan worden aangesloten en waar leren, experimenteren, denken en doen dicht bij elkaar plaatsvinden. DMD bestaat uit projecten op de thema’s wonen, zorg, onderwijs, E-diensten, watermanagement, smart city, leefklimaat en mobiliteit.

In Dordrecht zetten basisscholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente zich in voor de gelijke kansen van kinderen. Het voorkomen en tegengaan van onderwijsachterstanden vormt dan ook de rode draad in de Dordste Onderwijsvisie. Ongelijkheid kent verschillende oorzaken: verschillen in onderwijskwaliteit tussen scholen; te vroege selectie van leerlingen voor voortgezet onderwijs; het toenemende lerarentekort, waar vooral scholen in achterstandswijken de dupe van zijn; kinderen die geen passend onderwijs krijgen, met als gevolg langdurige thuiszitters, ouders die minder hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan anderen enzovoorts. Niet alles kan opgelost worden in het onderwijs. Maar we zijn ervan overtuigd dat er nog steeds onbenut potentieel onder de Dordtse kinderen is en daarom willen we uit elk kind ‘halen wat erin zit’. KIEN ondersteunt de Dordtse Onderwijsvisie door een lerend netwerk te bouwen dat bijdraagt aan de digitale fitheid van onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel, zodat kinderen worden uitgerust met voldoende digitale kennis en vaardigheden die zij nodig hebben in de toekomst. Ook zorgen wij voor goed en digitaal ondersteund onderwijs. Een goede ICT-infrastructuur is een randvoorwaarde.

Wij ondersteunen schoolbesturen met hun visieontwikkeling op ICT binnen het onderwijs en bieden programmalijnen aan die binnen het domein van digitale geletterdheid vallen. Samen met de leden vullen wij dit aan met didactische en pedagogische ICT-toepassingen en privacy & veiligheid. Op deze manier kunnen leerkrachten, docenten, schoolleiders, bestuurders en onderwijs ondersteuners zich verder ontwikkelen, zowel op persoonlijk als professioneel gebied.

Ons gezamenlijke doel is dat een schoolorganisatie, op elk niveau en in elke sector, beschikt over actuele kennis en vaardigheden en hiermee leerlingen en studenten optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomstige deelname aan de maatschappij. Het vergroten van digitale vaardigheden, kennis over de inzet van digitale leermiddelen en privacy & security zijn elementen die niet alleen onmisbaar zijn maar ook bijdragen aan gelijke kansen voor elke leerling en student.

Onze diensten

Er is een groeiend belang bij het integreren van de digitale wereld in ons dagelijks leven, werken en leren. ICT is onderdeel van de samenleving geworden en is dus ook binnen de onderwijsprocessen niet meer weg te denken.  Binnen onze coöperatie is zowel behoefte aan ICT-ondersteuning op school, als de behoefte aan het verhogen van kennis en vaardigheden van de medewerkers over het gebruik van ICT-(leer)middelen in de klas. Op basis van die behoefte heeft de coöperatie haar dienstenpakket recent uitgebreid. Naast ICT delen de leden nu ook hun kennis op het gebied van digitale vaardigheden met elkaar binnen de dienst KIEN Kennis.

Over Kien Kennis

Ondersteunt bij de persoonlijke ontwikkeling en professionalisering van medewerkers rondom digitale geletterdheid en (leer)middelen op school.

Lees meer
Over Kien

Ondersteuning van ICT binnen de onderwijsprocessen zoals IT-beheer, supportafdeling, privacy & security, print- en camerabeheer en een telefonieomgeving, etc.

Lees meer

Waarom KIEN voor jou?

Informatie Communicatie Technologie, dat is waar ICT voor staat. Of je nu bestuurder of IT-er bent op school, dagelijks voor de klas staat of leverancier bent. Iedereen heeft met ICT te maken dus waarom niet samenwerken? Dit is wat coöperatie KIEN voor jou kan betekenen:

Complete ICT-ontzorging voor alle sectoren binnen het onderwijs

Er zijn talrijke voordelen om je als school aan te sluiten bij KIEN. De drie belangrijkste zijn: 1) De omvang van de dienstverlening. Belangrijk, gezien de toenemende complexiteit van ICT. 2) De controle. Leden zijn eigenaar, dus betrokken bij elke keuze. En natuurlijk 3) het inkoopvoordeel doordat wij gezamenlijk met elkaar optrekken hebben wij meer inkoopvolume.

Bekijk onze brochure
Stuur ons een bericht

Wij nemen vrijblijvend contact met jou op.

    Onze overige contactgegevens