Skip links

Coöperatie KIEN u.a. hanteert haar eigen inkoopvoorwaarden op (aan)koopovereenkomsten en -leveringen die met leveranciers worden aangegaan.

Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen KIEN 2013

I ALGEMEEN

1. Begripsbepalingen

 

1.1 Artikel

een artikel uit deze Algemene Inkoopvoorwaarden;

 

1.2 Bijlage

een aanhangsel bij de overeenkomst dat na parafering door beide partijen integraal deel uitmaakt van de
overeenkomst;

 

1.3 KIEN

Coöperatie KIEN U.A., statutair gevestigd te Dordrecht in de hoedanigheid van afnemer of opdrachtgever van
respectievelijk leveringen, werken of diensten;

 

1.4 Diensten
de door de wederpartij op basis van de overeenkomst ten behoeve van KIEN te verrichten werkzaamheden;

 

1.5 Documentatie

handleidingen of andere gebruiksinstructies bij een levering in de Nederlandse of andere door partijen overeengekomen taal;

 

1.6 Inkoopvoorwaarden
deze Algemene Inkoopvoorwaarden van KIEN die van toepassing zijn op, en integraal deel uitmaken van, de overeenkomst;

 

1.7 Levering
de (af)levering aan KIEN van de op basis van de overeenkomst tussen de wederpartij en KIEN te leveren roerende zaak of roerende zaken, inclusief de montage of installatie daarvan overeenkomstig de in de overeenkomst gestelde eisen;

 

1.8 Overeenkomst
de schriftelijke overeenkomst tussen KIEN en de wederpartij waarop deze inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard;

 

1.9 Partijen
de partijen die contractuele verplichtingen zijn aangegaan op basis van de overeenkomst, te weten KIEN en de wederpartij;

 

1.10 Wederpartij
elke opdrachtnemer of leverancier die op basis van een overeenkomst als bedoeld in deze inkoopvoorwaarden respectievelijk diensten, roerende zaken of werken levert aan KIEN;

 

1.11 Werkdagen
kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet

 

2. Toepassingsbereik

2.1
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op de totstandkoming van alle overeenkomsten van KIEN. Ten aanzien van de totstandkoming van overeenkomsten en de invulling van overeenkomsten die tot stand zijn gekomen op basis van een Europese aanbesteding gelden deze voorwaarden als aanvulling voor zover niet anders beschreven in een aankondiging, selectiedocument, bestek of notulen, althans documenten in het kader van een aanbesteding en afkomstig van KIEN.

 

2.2
Afwijkingen van de inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.3
Algemene levering- of verkoopvoorwaarden of andere bedingen waarnaar de wederpartij verwijst in haar offerte, orderbevestiging, factuur of andere correspondentie zijn niet van toepassing.

 

2.4
Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze inkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

2.5
Indien één of meerdere bepalingen van de inkoopvoorwaarden of de overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van zowel de inkoopvoorwaarden, als de overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietig verklaarde of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling zal de strekking van de inkoopvoorwaarden of de overeenkomst niet aantasten.

 

II UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

3.1
Een door de wederpartij uitgebrachte offerte, prijsopgave of andere aanbieding geldt als een onherroepelijk aanbod. Tenzij door KIEN uitdrukkelijk anders aangegeven, is iedere offerteaanvraag, aanbieding of prijsaanvraag die zij doet herroepelijk.

 

3.2
KIEN is uitsluitend gebonden aan een door haar gegeven opdracht indien deze door een daartoe bevoegde medewerker van KIEN schriftelijk is gegeven of bevestigd.

 

3.3
Indien de wederpartij een prestatie verricht of daartoe voorbereidingen treft alvorens een schriftelijke opdracht of opdrachtbevestiging van KIEN als bedoeld in artikel 2.2 te hebben ontvangen, doet hij dat voor eigen rekening en risico.

 

3.4
Bij afroepcontracten komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de order voor een (deel)levering, binnen het kader van de afroepovereenkomst, door KIEN wordt verzonden.

 

3.5 In voorkomende gevallen kan de procedure als bedoeld in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel ook geschieden door middel van EDI-berichten (EDI = Electronic Data Interchange; elektronisch dataverkeer), waarbij de EDI-berichten gelijk worden gesteld met schriftelijke stukken.

 

3.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door KIEN ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke maken deze deel uit van de overeenkomst.

 

4. Garanties van de wederpartij

4.1
De wederpartij garandeert dat zij de overeenkomst stipt en zonder afwijkingen uitvoert en dat de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen eisen. De geleverde zaken, uitgevoerde werken en uitgevoerde opdrachten dienen aan de overeenkomst te beantwoorden en te beschikken over de toegezegde eigenschappen. De wederpartij zal in geen geval afwijken van de eisen die gespecificeerd zijn in de overeenkomst, noch op enige andere wijze afwijken van de specificaties, zonder vooraf verkregen schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van KIEN.

 

4.2
De wederpartij staat gedurende de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de langste termijn van 24 maanden, in voor de afwezigheid van enige zichtbare of onzichtbare tekortkomingen. De garantieperiode zal worden verlengd met een periode gelijk aan de periode(n) gedurende welke de zaken niet zijn gebruikt of niet volledig konden worden gebruikt als gevolg van een tekortkoming. Nieuwe garantieperioden gelijk aan de hiervoor genoemde perioden zullen van toepassing zijn op de zaken die ter vervanging zijn verstrekt en vervangen of gerepareerde delen van die zaken, daaronder mede begrepen die delen van de zaken waarop vervangende of gerepareerde onderdelen invloed kunnen uitoefenen.

 

4.3
Indien tijdens de garantieperiode een tekortkoming ontstaat, is KIEN gerechtigd om de zaken ofwel terug te zenden en onmiddellijk terugbetaling van de voor die zaken gedane betaling te verlangen, ofwel te eisen dat de wederpartij op eerste aanzegging van KIEN voor eigen rekening en risico alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken herstelt en/of de zaken of gebrekkige onderdelen hiervan vervangt, onverminderd het recht van KIEN op vergoeding van verdere schade, (waaronder mede begrepen gevolgschade) en schade geleden door derden.

 

5. Levering
5.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de wederpartij niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen of deelprestaties. KIEN is gerechtigd om zonder voorafgaande mededeling niet – overeengekomen deelleveringen en/of zaken die teveel zijn geleverd voor rekening en risico van de wederpartij terug te zenden. Dit geldt eveneens voor vroegtijdige leveringen.

 

5.2
Aflevering van zaken vindt plaats franco huis, volgens de vervoersinstructie van KIEN, op het door KIEN aangegeven tijdstip en de door KIEN aangewezen plaats en in een deugdelijke verpakking onder aanbieding van alle benodigde documenten, zoals vrachtbrief, pakbon en grensoverschrijdingdocumenten. Op de buitenkant van de verpakking dienen duidelijk het opdrachtnummer, de afdeling waar de goederen dienen te worden afgeleverd en alle overige relevante gegevens te worden vermeld.

 

5.3
Leenemballage wordt voor rekening en risico van de wederpartij aan de wederpartij geretourneerd. De wederpartij is verplicht verpakkingen en/of afval kosteloos Retour te nemen.

 

5.4
KIEN is gerechtigd de te leveren zaken niet in ontvangst te nemen, indien aan de genoemde voorschriften en bepalingen niet is voldaan.

 

5.5
Tenzij schriftelijk anders bepaald, geldt de overeengekomen lever- of prestatietijd als een fatale termijn. Indien voorzienbaar is dat nakoming niet tijdig plaats kan vinden, stelt de wederpartij KIEN daarvan onmiddellijk op de hoogte. In dat geval heeft KIEN het recht de overeenkomst zonder voorafgaande
aanmaning of ingebrekestelling te ontbinden, dan wel een verlengde termijn voor levering te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van schade.

 

5.6
Indien KIEN de wederpartij verzoekt de levering uit te stellen zal de leverancier de goederen deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor KIEN opslaan, beveiligen en verzekeren.

 

5.7
De wederpartij is verplicht onderdelen ter zake van de geleverde goederen gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde goederen in voorraad te houden.

 

5.8
In spoedeisende gevallen en daarnaast indien na overleg met de wederpartij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de wederpartij niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen heeft KIEN het recht herstel of vervanging voor rekening van de wederpartij zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren

 

6. Eigendomsoverdracht

6.1
Het eigendom van zaken gaat over op KIEN op het moment van aflevering, mits goedgekeurd en beantwoordend aan de overeenkomst. De wederpartij garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom van de zaken wordt geleverd.

 

6.2
KIEN is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de goederen en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal plaatsvinden. De wederpartij zal als dan de goederen en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken als herkenbaar eigendom van KIEN en KIEN vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.

 

6.3
De bovenstaande bepalingen gelden eveneens voor halffabricaten die zijn gemaakt in opdracht van of ten behoeve van KIEN.

 

6.3
Het risico voor af te leveren zaken gaat eerst op KIEN over bij aflevering, mits deze door KIEN zijn goedgekeurd en aan de overeenkomst beantwoorden. Schade ontstaan tijdens het vervoer, laden of lossen komt te allen tijde voor rekening van de wederpartij.

 

7. Kwaliteitseisen

7.1
De wederpartij zal voldoen aan alle wettelijke voorschriften, zoals toegepast door de keurende instanties die in verband met bijvoorbeeld kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid bij uitvoering van de overeenkomst in acht dienen te worden genomen.

 

7.2
Het door de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel en/of hulppersonen dienen te voldoen aan door KIEN gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

7.3
Bij het verrichten van de prestatie op terreinen van KIEN of van derden dient de wederpartij in ieder geval de daar geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, waaronder begrepen voorschriften van KIEN of
die van derden.

 

7.4
Indien naar het oordeel van KIEN sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel is KIEN bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is de wederpartij verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2.

 

7.5
KIEN heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en apparaten en tot identificatie van personeel dat door de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

 

7.6
De wederpartij dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van KIEN waar de werkzaamheden moeten worden verricht en die uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

 

7.7
Kosten van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals genoemd in de voorgaande bepalingen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 

7.8
De wederpartij draagt er zorg voor dat haar aanwezigheid en de aanwezigheid van haar personeel op het terrein en in de gebouwen van KIEN geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van KIEN en derden.

 

8. Documentatie en instructie

8.1
De wederpartij dient tegelijkertijd met de aflevering van zaken en/of oplevering van werken alle op de zaken en/of werken betrekking hebbende kwaliteits- en garantiebewijzen, keuringsgegevens, (Nederlandstalige) gebruikershandleidingen, instructieboeken, tekeningen, specificaties, technische- en revisiegegevens en – indien nodig – een EG-verklaring van overeenstemming, alsmede het betreffende technisch dossier te overleggen. Deze documenten maken deel uit van de levering.

 

8.2
Indien KIEN dit gezien de aard van de afgeleverde zaken of het opgeleverde werk wenselijk acht, dient de wederpartij kosteloos een bedienings- en onderhoudsinstructie te geven aan KIEN, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

 

9. Keuring en inspectie

9.1
KIEN is te allen tijde gerechtigd, maar nimmer verplicht, zich door middel van inspectie(s) en keuring(en)te vergewissen omtrent de aard en de voortgang van het productieproces, de leveringen c.q. de uitvoering van de overeenkomst en de daarbij gebruikte machines en grondstoffen. KIEN heeft het recht afgekeurde zaken voor rekening en risico van de wederpartij te retourneren.

 

9.2
De wederpartij zal zijn volledige medewerking verlenen aan een inspectie of keuring door of op verzoek van KIEN. De wederpartij zal op eerste aanvraag van KIEN opgave doen van de bestanddelen van televeren en gebruikte zaken en van verpakking en het verloop van het productieproces.

 

9.3
Indien de goederen met negatief resultaat zijn onderzocht door een onafhankelijk keuringsinstituut zijn de kosten van onderzoek voor rekening van de wederpartij.

 

9.4
Keuringen in de zin van dit artikel ontslaan de wederpartij niet van enige verplichting of aansprakelijkheid.

10. Hulpmiddelen
10.1
Door KIEN ter beschikking gestelde dan wel voor rekening van KIEN door de wederpartij aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van KIEN c.q. worden eigendom van KIEN op het moment van aanschaf of vervaardiging.

 

10.2
De wederpartij is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van KIEN, deze in goede staat te houden en voor zijn rekening te verzekeren tegen alle risico’s zolang de wederpartij ten aanzien van die hulpmiddelen als houder optreedt.

 

10.3
Verandering aan of afwijking van de in lid 10.1 bedoelde hulpmiddelen, evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de levering aan KIEN, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van KIEN; goedkeuring laat de garantieverplichtingen van de
wederpartij evenwel onverlet.

 

10.4
Roerende zaken die als hulpmiddel voor de uitvoering van de overeenkomst door KIEN aan de wederpartij
zijn verstrekt, zijn niet vatbaar voor vervreemding, verpanding, belening of beslag.

 

10.5
De wederpartij zal op eerste verzoek van KIEN ophouden gebruik te maken van de zaken en rechten en indien het zaken betreft deze ter beschikking van KIEN stellen.

 

10.6
Indien er tijd verstrijkt tussen het eerste verzoek en de teruggave van de zaken dan zal de leverancier de over te dragen zaken herkenbaar merken als eigendom van KIEN, deze in goede staat houden en in goede staat retourneren.

 

III VERHOUDING TUSSEN PARTIJEN

11. Geheimhouding
11.1
De wederpartij is, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst, verplicht tot geheimhouding van het bestaan van en de inhoud van de overeenkomst en alle van KIEN ontvangen kennis en gegevens, en zal
de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (werknemers en/of) derden desgevraagd schriftelijk tot eenzelfde geheimhouding verplichten.

 

IV FINANCIËLE BEPALINGEN

12. Prijzen
12.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle overeengekomen prijzen inclusief of vrijgesteld van BTW, niet voor eenzijdige wijziging vatbaar en inclusief alle kosten voor uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen kosten voor transport, verzekering, verpakking en eventuele terugneming van
verpakkingen door de wederpartij, alsmede kosten ter zake van in- en uitvoer.

 

12.2
Prijswijzigingen treden eerst 60 dagen na schriftelijk akkoord van KIEN in werking.

 

13. Facturering en betaling
13.1
De wederpartij dient in de taal waarin de opdracht is gesteld te factureren aan het in de opdracht aangegeven factuuradres, onder vermelding van opdrachtnummer en specificatie van de geleverde zaken of uitgevoerde opdracht.

 

13.2
Betaling geschiedt, na levering en na ontvangst van de factuur, binnen 30 dagen na definitieve levering, goedkeuring van de zaken en ontvangst van alle bijbehorende documentatie in de Nederlandse taal (o.a. met betrekking tot onderhoud, bediening, veiligheid), tekeningen en kwaliteit- en garantiecertificaten.

 

13.3
KIEN is bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van eigendomsoverdracht te verlangen dat de wederpartij voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor KIEN acceptabele bankinstelling om de nakoming van zijn verplichtingen zeker te stellen.

 

13.4
Betaling door KIEN houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

 

13.5
Bij facturen die niet aan de in dit artikel gestelde eisen voldoen, kan de wederpartij geen aanspraak maken op rentevergoedingen bij eventuele vertragingen in de betaling van deze facturen.

 

V TEKORTSCHIETEN IN DE NAKOMING, ONTBINDING EN OPZEGGING
14. Dreigende vertraging
14.1
Indien de wederpartij voorziet of redelijkerwijze moet voorzien dat hij tekort zal schieten in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het uitblijven van en/of gebrekkige en/of niet
tijdige levering, alsmede van elke wijziging in de samenstelling c.q. eigenschappen van de te leveren zaken, is de wederpartij verplicht KIEN daarvan onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van de
vertraging onverwijld en vooraf schriftelijk in kennis te stellen.

 

15. Tekortschieten in de nakoming
15.1
Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst zal de termijn van de aanmaning starten op het moment dat er een mondelinge of schriftelijke melding van niet
functioneren of kennelijk tekortschieten heeft plaatsgevonden. Het moment van het starten van de aanmaningsperiode zal later schriftelijk bevestigd worden. Onder schriftelijk wordt ook per e-mail verstaan. De aanmaningstermijn zal aanvangen op het moment van de eerste mondelinge of schriftelijke melding van een tekortschieten ook indien nog niet bewezen is of er sprake is van een tekortschieten in de nakoming aan de zijde van de wederpartij.

 

15.2
Overmacht of afwezigheid van verwijtbaarheid van de tekortkoming van de wederpartij staan aan de in het vorige artikellid genoemde bevoegdheden niet in de weg.

 

15.3
In geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie van de wederpartij of overgang van diens onderneming alsmede indien beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de wederpartij wordt gelegd dat niet binnen redelijke tijd is opgeheven, heeft KIEN zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een daartoe strekkende verklaring te ontbinden.

 

15.4
Onverminderd haar overige rechten heeft KIEN in de situaties als omschreven in de artikelleden 15.1 en 15.3 het recht om haar verplichtingen uit hoofde van een met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten.

 

15.5
De wederpartij is aansprakelijk voor en zal KIEN vrijwaren tegen elke vordering van derden betreffende schade, die direct of indirect het gevolg is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen jegens KIEN of van onrechtmatig handelen dan wel nalaten van de wederpartij. Het
handelen of nalaten van personeel van de wederpartij of van door de wederpartij ingeschakelde derden staat gelijk aan het handelen of nalaten van de wederpartij.

 

15.6
De wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen de aansprakelijkheden die uit deze AlgemeneInkoopvoorwaarden voortvloeien en verleent KIEN desgewenst inzage in de polis.

 

16 Overmacht
16.1
Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, tekort aan grondstoffen, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van de wederpartij en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van wederpartij.

 

17. Boete
17.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 15 is de wederpartij in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan KIEN een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 10% van het totale orderbedrag
ineens ofwel, in geval van te late nakoming, 0,5% van dat bedrag per dag dat de vertraging duurt, alles onverminderd het recht van KIEN op verdere vergoeding van schade.

 

17.2
Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van juridische bijstand, die voor KIEN verbonden zijn aan handhaving van haar rechten jegens de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij.

 

18. Vrijwaring bij productaansprakelijkheid
18.1
De wederpartij vrijwaart KIEN tegen aanspraken van derden welke voortvloeien uit, of verband houden met, de door de wederpartij geleverde of gebruikte gebrekkige zaken die schade hebben veroorzaakt aan personen of goederen van derden.

 

18.2
De wederpartij dient zich ten aanzien van de bovenstaande bepaling adequaat te verzekeren en dient op verzoek van KIEN onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polis en een bewijs van premiebetaling ter zake van deze verzekering dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekering te overleggen. De wederpartij beëindigt noch wijzigt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIEN de verzekeringsovereenkomst. De wederpartij is niet gerechtigd het verzekerde
bedrag ten nadele van KIEN te wijzigen, tenzij bedoelde voorafgaande schriftelijke toestemming van KIEN is verkregen. De door de wederpartij verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn inbegrepen.

 

VI OVERIGE BEPALINGEN
19. Intellectuele eigendomsrechten
19.1
De wederpartij garandeert dat het verrichten van de overeengekomen prestatie en het normaal benutten daarvan, een en ander in de ruimste zin van het woord, geen inbreuk zal maken op enig aan derden toekomend octrooi-, auteurs-, merk-, model-, of ander absoluut recht. De wederpartij vrijwaart KIEN tegen aanspraken in het kader van deze bepaling.

 

19.2
Industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met zaken of werkwijzen die specifiek voor of in opdracht van KIEN zijn ontworpen en/of vervaardigd, en van de daarvoor door KIEN of de wederpartij vervaardigde of gebruikte tekeningen, teksten, modellen, handboeken, monsters, hulpmiddelen, berekeningen, software en andere documenten en gegevensdragers, komen aan KIEN toe. De wederpartij verplicht zich, voor zover nodig, mee te werken aan de overdracht van voornoemde (intellectuele)
eigendomsrechten en zal de (hulp)zaken na uitvoering van de opdracht ter hand stellen aan KIEN. De wederpartij zal voornoemde gegevens, zaken en werkwijzen voor geen ander doel dan voor uitvoering van de overeenkomst met KIEN gebruiken en zal daarvan geen afschriften of kopieën maken zonder
schriftelijke toestemming van KIEN.

 

20. Overdracht rechten en plichten uit de overeenkomst
20.1
De wederpartij is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming van KIEN de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen, of enig deel daarvan, over te dragen aan derden. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden
verbonden.

 

20.2
De wederpartij blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor door derden in verband met de opdracht verrichte handelingen.

 

20.3
De vorderingen van de wederpartij op KIEN zijn niet voor overdracht of verpanding vatbaar.

 

21. Vervolgopdracht
De wederpartij kan aan de overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een
vervolgopdracht.
22. Geschillen en toepasselijk recht
22.1
Ieder geschil tussen KIEN en de wederpartij terzake van de overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van KIEN om de wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats of plaats van vestiging.
22.2
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG/Weens koopverdrag) is uitgesloten.

 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN LEVERINGEN van KIEN, gevestigd te Dordrecht, versie 2013-04-12