Sponsoring

KIEN is van het onderwijs. Wij vormen samen met verschillende onderwijsorganisaties een vraag-gestuurde organisatie op het gebied van ICT en onderwijs. Wij zetten onze talenten en capaciteiten graag in voor het welzijn van de ander; voor de vooruitgang van de samenleving om zo actief bij te dragen aan het grotere geheel. Wij noemen dit toegang tot de wereld. Wij verlenen ICT-diensten en bieden kennis aan. Maar dragen ook regelmatig een steentje bij aan speciale evenementen en projecten in de vorm van sponsoring.

Wij krijgen regelmatig verzoeken om een evenement, school, project, activiteit te sponsoren. Hier gaan wij selectief mee om. Sponsoring moet in ieder geval een wezenlijke bijdrage leveren aan de onderwijssector en daarnaast vinden we een grote maatschappelijke betrokkenheid belangrijk.

Spelregels

Of wij aan een sponsorverzoek gehoor geven, hangt van een aantal criteria af. Hierbij maken wij de volgende afwegingen:

  • De sponsoring draagt bij aan speciale evenementen of projecten in een onderwijssector (po, vo, mbo, hbo).
  • De sponsoring mag geen schade berokkenen aan de leden of de gebruikers van de leden.
  • De sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de coöperatie niet in het gedrang brengen.
  • De sponsoring mag de onderwijsinhoud van de leden niet beïnvloeden.

Sponsoring wordt altijd voor een periode van één jaar verstrekt, ondanks dat het verzoek tot sponsoring meerjarig kan zijn aangevraagd. De maximale sponsorperiode is 3 jaar. Ieder jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij de voortzetting van een overeenkomst bepaald wordt.

KIEN sponsort géén:

  • Activiteiten met een hoog risicogehalte;
  • Organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met thema’s waarmee onderwijsinstellingen niet geassocieerd willen worden zoals alcohol, sex, geweld en drugs;
  • Organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sekse of politieke overtuiging;
  • Politiek geëngageerde evenementen of organisaties;
  • Evenementen met vooraf bekende (voedsel)veiligheidsrisico’s of met schadelijke gevolgen voor omgeving of milieu.
  • Individuele studenten/leerlingen/medewerkers of feesten.

Geen donatie

KIEN geeft geen donaties. Tegenover sponsoring staat daarom altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld in de vorm van PR of een andere tegenprestatie die naar aard, omvang en impact gelijkwaardig aan het gesponsorde is.

Sponsoring aanvragen

Een sponsorverzoek indienen kan door een mail te sturen naar communicatie@kienict.nl waarin je aangeeft wat het verzoek inhoudt en de reden dat je het verzoek bij ons indient. Jij krijgt zo snel mogelijk bericht van ons.

Sponsorreglement

Alle bepalingen rondom sponsoring hebben wij vastgelegd in een sponsorreglement.

Sponsoractiviteiten

Hieronder zie je een overzicht van de doelen waaraan KIEN zich d.m.v. sponsoring aan verbonden heeft.

sponsoractiviteiten bekijken
Playing for Succes Dordrecht

Playing for Succes Dordrecht

Playing for Success Dordrecht is een naschools programma voor leerlingen in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar die om sociaal-emotionele redenen niet optimaal presteren. Het programma leidt tot meer zelfvertrouwen en meer motivatie en is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en leerlingen uit jaar 1 en 2 van de middelbare school. De sponsorbijdrage van KIEN bestaat uit het beschikbaar stellen van een online leeromgeving voor de leerlingen waarin zij hun eigen schoolopdrachten kunnen maken en een inlog mogelijkheid voor ouders waarin zij de voortgang van hun kinderen kunnen bekijken. Daarnaast heeft KIEN geholpen bij het opzetten en de vormgeving van de website.

Zomerschool Dordrecht

Zomerschool Dordrecht

Speciaal voor leerlingen van het basisonderwijs, voor PABO-studenten die iets willen bijspijkeren en leerkrachten die een handje willen meehelpen wordt de Zomerschool Dordrecht georganiseerd. De zomerschool is vooral bedoeld voor kinderen die achterlopen op school. Deze achterstanden kunnen namelijk door de persoonlijke aandacht op de zomerschool zoveel mogelijk worden weggewerkt. Dat is dan ook de doelstelling van de Zomerschool Dordrecht.
In een periode van 2 weken gaan de kinderen op een andere manier aan de slag met de lesstof. Vaak in kleinere groepen, zodat er veel meer aandacht is voor het kind. In de ochtend wordt aan taal en rekenen gewerkt en in de middag vind er een leuke activiteit plaats. In de gemeente Dordrecht openen 7 verschillende locaties in diverse wijken, hun deuren. De bijdragen die KIEN levert zijn het inrichten van de website en advies op het gebied van communicatie.