Skip links

Sponsoring

KIEN is van het onderwijs. Wij vormen samen met verschillende onderwijsorganisaties een vraag-gestuurde organisatie op het gebied van ICT en onderwijs. Wij zetten onze talenten en capaciteiten graag in voor het welzijn van de ander; voor de vooruitgang van de samenleving om zo actief bij te dragen aan het grotere geheel. Wij noemen dit toegang tot de wereld. Wij verlenen ICT-diensten en bieden kennis aan. Maar dragen ook regelmatig een steentje bij aan speciale evenementen en projecten in de vorm van sponsoring.

Wij krijgen regelmatig verzoeken om een evenement, school, project, activiteit te sponsoren. Hier gaan wij selectief mee om. Sponsoring moet in ieder geval een wezenlijke bijdrage leveren aan de onderwijssector en daarnaast vinden we een grote maatschappelijke betrokkenheid belangrijk.

Spelregels

Of wij aan een sponsorverzoek gehoor geven, hangt van een aantal criteria af. Hierbij maken wij de volgende afwegingen:
 • De sponsoring draagt bij aan speciale evenementen of projecten in een onderwijssector (po
 • vo
 • mbo
 • hbo).
 • De sponsoring mag geen schade berokkenen aan de leden of de gebruikers van de leden.
 • De sponsoring mag de objectiviteit
 • de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de coöperatie niet in het gedrang brengen.
 • De sponsoring mag de onderwijsinhoud van de leden niet beïnvloeden.

Sponsoring wordt altijd voor een periode van één jaar verstrekt, ondanks dat het verzoek tot sponsoring meerjarig kan zijn aangevraagd. De maximale sponsorperiode is 3 jaar. Ieder jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij de voortzetting van een overeenkomst bepaald wordt.

KIEN sponsort géén:
 • Activiteiten met een hoog risicogehalte;
 • Organisaties of evenementen die op welke wijze dan ook een relatie hebben met thema’s waarmee onderwijsinstellingen niet geassocieerd willen worden zoals alcohol
 • sex
 • geweld en drugs;
 • Organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging
 • sekse of politieke overtuiging;
 • Politiek geëngageerde evenementen of organisaties;
 • Evenementen met vooraf bekende (voedsel)veiligheidsrisico’s of met schadelijke gevolgen voor omgeving of milieu.
 • Individuele studenten/leerlingen/medewerkers of feesten.

Geen donaties

KIEN geeft geen donaties. Tegenover sponsoring staat daarom altijd een tegenprestatie. Bijvoorbeeld in de vorm van PR of een andere tegenprestatie die naar aard, omvang en impact gelijkwaardig aan het gesponsorde is.

Sponsoring aanvragen

Een sponsorverzoek indienen kan door een mail te sturen naar communicatie@kienict.nl waarin je aangeeft wat het verzoek inhoudt en de reden dat je het verzoek bij ons indient. Jij krijgt zo snel mogelijk bericht van ons.

Sponsorreglement

Alle bepalingen rondom sponsoring hebben wij vastgelegd in een sponsorreglement. Deze is op te vragen via ons bestuursbureau: info@kienict.nl